FDF’s kanoregler

Der er i år kommet nye kanoregler for FDF – de ser således ud:

De 7 kanoregler

Før du tager på kanotur, er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur.

1. Kanosæsonen er i perioden, hvor vandet er mindst 13 grader

Man må sejle i kano, når vandet er mindst 13 grader. Det er vandet for det meste i perioden 15. maj – 31. oktober, men det er temperaturen, man skal rette sig efter og ikke datoen.

For ledere på turkanoinstruktørniveau 2 gælder der andre regler.

Sejler man, når vandtemperaturen er under de fastsatte grader, så risikeres der, at der kan opstå farlige situationer (hypotermi), hvis nogen falder i vandet.

2. Indhent oplysninger om vejrforhold i sejladsområdet før sejladsen påbegyndes

En leder med turkanosikkerhedskursus kan tage ansvar for sejlads i meget beskyttet farvand som er udpeget, i op til 4m/sek.

En leder med Turkanoinstruktør 1 kan tage ansvar for sejlads i beskyttet farvand, i op til 4m/sek.

En leder med Turkanoinstruktør 2 kan tage ansvar for sejlads i kendt kystnært farvand, i optil 5m/sek.

Kanoinstruktøren har ansvaret for at indhente oplysninger om vejrforholdene i sejladsområdet før kanosejladsen påbegyndes. Angivelse af en maksimal vindstyrke er i mange tilfælde misvisende for kanosejlads, da vindens virkning på vandet afhænger af omgivelserne. Vinden kan forstærkes i forbindelse med skov og stejle skrænter eller klipper; men der kan også være passager med læ. Bølgernes højde afhænger udover vindes styrke også i høj grad af frie strækninger. På store søer kan bølgerne hurtigt blive så høje, at kanosejlads ikke er muligt. Ses der bort fra åbne farvande, vil sejlads, når der er skum på hver tredje bølge, almindeligvis være forsvarlig for de mere øvede kanosejlere, som behersker den særlige teknik, det er at sejle rigtigt mod bølgerne. Endelig er der forskel på bølgernes højde. Med mellemrum kommer der bølger, der er væsentligt højere end de “normale”. Normalt kan sejlads lade sig gøre ved at vælge søens læside, hvor man sejler tæt ved land.

3. Vandfortrolighed

Alle, der begiver sig ud i kano, skal være fortrolige med vand. Det er kanoinstruktørens ansvar at sikre sig dette

Kanoinstruktøren skal inden hver sejlads vurdere nødvendigheden af at indøve redningsøvelser – hvis der fraviges fra at indøve redningsøvelser skal overvejelserne bag dette beskrives i sikkerhedsinstruksen.

Dette kan meget nemt afprøves ved at øve redningsøvelser. Herved har man sikret sig en fortrolighed med vandet, og i en kritisk situation vil panik normalt kunne undgås. En kano kæntrer aldrig af sig selv. Naturkræfterne kan være årsagen; men ofte er det de ombordværende personer, der forårsager kæntringen. Ved redningsøvelse forstås: Tømning af kanoen for vand og øvelse i at komme fra vandet og op i kanoen igen. Vurderinger der kan medtages i sikkerhedsinstruksen: farvandsdybde, normering af kanoinstruktører, vand- og vindtemperatur, strømforhold mm.

4. Alle skal bære godkendt redningsvest eller svømmevest

Under hele kanosejladsen skal man ALTID bære redningsvest eller svømmevest også selvom det er varmt, solen skinner, eller vandet er havblik – er det for varmt til redningsveste eller svømmeveste, er det for varmt til at sejle. Redningsvest skal bruges af børn (under 18 år) og usikre svømmere.

Der må kun anvendes redningsveste eller svømmeveste, som er godkendt af Søsportens Sikkerhedsråd og Dansk Varedeklerationsnævn eller CE-godkendt. De fleste redningsveste og svømmeveste er godkendt med refleksbånd og skridtstrop. Alle veste skal bæres, sådan som de er godkendt.

Mindst 1 gang årligt skal redningsveste og svømmeveste efterses.

Når der laves redningsøvelser vil man automatisk kunne se, om flydeevnen er bibeholdt jf. den maximalt godkendte vægt, der er anført på redningsvesten. Derudover vil levetiden kunne øges ved at bruge redningsvesten korrekt – undgå at sidde på den, undgå at lade den ligge i solen, skylle vesten i ferskvand efter brug i saltvand, hænge vesten til tørre og opbevar vesten tørt, når den ikke er i brug. En normal redningsvest vil typisk have en opdrift på ca. 100 newton. Hvis man vil teste opdriften, kan det gøres ved at placere et 11 kilograms lod i vesten, hvorefter den skal kunne holde sig flydende i overfladen.

5. Sikkerhedsinstruks

Kanoinstruktøren skal inden sejladsen udarbejde en sikkerhedsinstruks. Heri beskrives hvordan sejladsen tilrettelægges og udføres. Bestyrelsen skal gøres bekendt med indholdet i sikkerhedsinstruksen inden sejladsen afholdes. Ligeledes skal sikkerhedsinstruksen medbringes på sejladsen, og deltagere skal gøres bekendt med de dele, der kan få betydning for dem.

Ved kanosejlads skal der være minimum en leder med det nødvendigt uddannelsesniveau. Vedkommende må tage op til 6 kanoer eller 12 personer med på tur – dette er inklusiv lederen selv.

Skabelonen og en beskrivelse af hvordan instruksen udfyldes findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Sikkerhedsinstruksen opbevares 5 år efter sejladsen. Derudover anbefales det, at der er en leder for:

  • Pusling/tumlinge: 1 leder pr. kano
  • Pilte: 1 leder pr. 2 kanoer
  • Væbner: 1 leder pr. 3 kanoer
  • Seniorvæbner til senior: 1 leder pr 4 kanoer.

Dette er vejledningen i forhold til nogenlunde stille vand. Ovenstående anbefaling tager udgangspunkt i aldersklassernes fysiske formåen, så sejladsen kan gennemføres. Inden kanosejladsen påbegyndes skal der lægges besked hos en kontaktperson i land med oplysninger om, hvem der deltager i sejladsen, hvor der sejles (husk rute eller turbeskrivelse), samt hvornår turen startes, og hvornår de forventes tilbage igen. Der skal medbringes en mobiltelefon i tilfælde af uheld. Det er hensigtsmæssigt, at der er en svamp eller en øse i kanoen til at tage det vand op, der nu engang kommer i kanoen. Da kanoen er et forholdsvis spinkelt fartøj, så skal den behandles varsomt. I vandet skal man undgå, at den kommer til at støde på grund. Dette gælder også ved pakning af bagage og udstyr samt ved ombordstigning. Endvidere skal man være opmærksom på ikke at støde på sten, grene, sandbanker eller lignende. Kanoerne skal være forsynet med flydemidler i en sådan mængde og af en sådan beskaffenhed, at kanoerne kan flyde helt fyldt med vand med en belastning, der svarer til det antal personer, de er beregnet til foruden 25 kg. bagage pr. person.

6. Sejl aldrig alene

For at opnå størst mulig sikkerhed skal der altid være mindst to kanoer ved kanosejlads.

Hvis en kano kæntrer kan mandskabet i den anden kano hurtigt hjælpe med redning. En turkanoinstruktør 2 skal ved sejlads med store hold være opmærksom på at holde kanoerne tæt sammen – dette sikrer at der kan kommunikeres, og at man som instruktør har kontrollen.

7. Sejl altid tæt ved land

Sejl altid tæt ved land – 20 m fra kyst.

For ledere på turkanoinstruktørniveau 2 gælder der andre regler.

Dette er ikke kun af hensyn til sikkerheden; men også fordi man tæt ved land ser og oplever mest. Når du er tættere på land, har du flere muligheder for at korrigere for vind og vejr. Hvis uheldet skulle være ude, er du også bedre stillet tættere på land.


Leave a Reply