Vedtægter

Kanocenterets vedtægter:

FDF Kanocenter Nord

1.
20 kanoer med tilhørende udstyr og to kanotrailere ejes i lige fællesskab af følgende kredse under landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund: Agersted, Brønderslev, Dronninglund, Hals, Hjallerup, Pandrup, Tårs, V. Hassing, Ø. Hassing,  Åby/Vedsted og Dronninglund Efterskole. Andre kredse i landsdel 1 kan optages i ejerfællesskabet på vilkår, der fastsættes af ejermødet. Det skal af ejermødets protokol fremgå, hvem der er medlem af ejerfællesskabet.

2.
Kanoudstyret skal benyttes til fritidsvirksomhed for børn og unge og fritidsvirksomhed for voksne, fortrinsvis for FDFs medlemmer.

3.
Ejerkredsene hæfter solidarisk for de påtagne forpligtelser. Kredsene er uberettigede til at sælge eller pantsætte deres dele af kanoudstyret. Såfremt en kreds ønsker at udtræde af ejerfællesskabet, kan dette ske mod, at kredsen straks indbetaler en  forholdsmæssig del af gælden  og evt. driftsunderskud for udtrædelsesåret. Kredsen kan aldrig gøre krav på en bestemt værdi af kanoudstyret. Det sidstnævnte er også tilfældet, såfremt en af kredsene nedlægges eller midlertidigt indstilles. I kredsenes overenskomst med landsforbundet skal tilføjelse om ejerforholdet foretages, og overenskomsten må i denne henseende ikke ændres uden ejermødets samtykke. (Evt. bidrag, der pålignes kredsene til delvis dækning af driftsudgifterne, baseres på kredsenes medlemstal pr. nærmeste forrige 1. januar).

4.
Ejerfællesskabets øverste myndighed er ejermødet, der består af 1 (2) repræsentant(er) for hver af ejerkredsene, og afholdes mindst 1 gang årligt. Ændringer i nærværende overenskomst kræves vedtagelse med 2/3 af de på ejermødet afgivne stemmer. Det årlige ejermødes dagsorden skal indeholde  følgende punkter: a. godkendelse af protokol, b. forretningsudvalgets beretning, c. regnskab, d. forslag fra forretningsudvalg og ejerkredse, e. budget, f. valg af forretningsudvalg på 3 (5) medlemmer, g. valg af 2 revisorer, hvoraf den ene ikke må være leder eller bestyrelsesmedlem i landsforbundet, h. eventuelt.

5.
Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Udvalget administrerer kanoudstyret og indkalder til ejermøde, der kan begæres indkaldt af enhver af ejerkredsene.

6.
Over ejermøderne såvel som forretningsudvalgets møder føres protokol, hvori alle vedtagelser indføres. Protokollen afgiver bevis i enhver henseende, når den er underskrevet af over halvdelen af ejermødets/forretningsudvalgets medlemmer.

7.
Ved afhændelsen af kanoudstyret har landsforbundet forkøbsret til samme pris og på samme vilkår, som kunne opnås ved salg til anden side. Påtaleberettiget er enhver af ejerkredsene samt hovedbestyrelsen for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund.

8.
Beslutning om opløsning af ejerfællesskabet kan kun ske, når det på 2 ejermøder med mindst en måneds mellemrum er vedtaget med 2/3 af de på ejermøder afgivne stemmer. Ejermøderne træffer i så fald bestemmelse om, hvordan man skal forholde sig med ejerfællesskabets formue.

9.
Nærværende overenskomst – samt evt. senere ændringer – skal forelægges hovedbestyrelsen for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund til godkendelse. Hovedbestyrelsen kan godkende tilføjelser til – og ændringer i – ovenstående standardoverenskomst.

Vedtaget på ejermødet den 31. marts 2003


Log out of this account

Leave a Reply